AERO DETAIL


Aero Detail #32

J.I.A.Fighter Ki-100

Price: 32 $US
(Postage not included)
Aero Detail #31

H8K "EMILY" Type 2 Flying Boat

Price: 29 $US
(Postage not included)